CHRONOMATOPOEIA

been there before: interactive text adventure with audio

Chronomatopoeia's Writing

Chronomatopoeia's Interactive Text Adventures

Chronomatopoeia's Music

Humorous Programming